Free Interpreter Services

Omni Family Health
4900 California Avenue, Suite 400-B
Bakersfield, California 93309

(866) 707-OMNI (66 64)

English  

ATTENTION: If you speak any of the languages below, language assistance services, free of charge, are available to you. Please notify the patient service representative.

 

Spanish

 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.

 

Chinese

 

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。

 

Vietnamese

 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.

 

Tagalog

 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.

 

Korean

 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.

 

Armenian

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:

 

Persian

 

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

 

Russian

 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.

 

Japanese

 

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

 

Arabic

 

ملاحظة: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فإن خدمة الترجمة متوفرة مجاناً.

 

Punjabi

 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 

Mon-Khmer, Cambodian

 

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។

 

Hmong

 

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.

 

Hindi

 

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।

 

Thai

 

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี